Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5i )

de zeer ongelijke bedeeling van geluksgoederen, den eenen boven den anderen, tor moeijeüjken, zwaaren, arbeid beftemd beeft; zo gevoelen wij, hoe Iioogstnoodig het duidelijk befef van pligt vereiscbt wordt , om de andere drijfveeren tot werkzaamheid genoegzaame fterkte te doen erlangen, en derzeluer verflapping of verlamming voor te komen of te vergoeden.

Waar, derhalven, onkunde of eene gebrekkige kennis, omtrent den pligt der werkzaamheid, heerscht, daar kan men niet, op eenen vasten grond, eenen beftendigen ijver verwanten.

Alles, wat de verbreiding van gegronde kennis van den pligt der nijverheid verhindert , het befef daar van venminkt, of van derzei ver kracht berooft, zet de deur open voor luiheid, en mag met recht mede fchuldig worden gerekend aan de geboorte en weeligen wasdom van die verderflijke piant. de luiheid. r '

B. Eerzucht en fchaamteloosheid , moeten nu, op gelijke wijze, in haaren oorfprong en beginfel kortelijk worden nagefpoord.

Eerzucht is, gewisfelijk, eene der merkwaardiglle neigingen van het menfchelijk hart, zo dra zich de mensch in de maatfchappij vertoont. Wonder fterk is het vermogen der eerzucht, wonder verfcheiden zijn de bijna tallooze gedaanten en wijzingen, waar onder zij zich vertoont. Schoon de eerzucht bij deverfchillende volken, in fterkte en toepasfing, op bijzondere voorwerpen verfchilt, wordt zij toch bij ieder volk gevonden.

D * Schoon

Sluiten