Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

hangt, moeten befchouwen , zo dra wij hen als even edele , veihevene , met denzelfden uitmuntenden aanleg begiftigde fchepfels , met ons zeiven erkennen; zo zij flechts iedereen wel onderricht, gevoelig omtrent de waarde van den mensch , en ieder zal door eene edele eerzucht worden aangevuurd, om bij het hender menschlijke wezens , eere ,■ aanzien en gunden te verwerven. Wie het beste, het gunstigst denkt over de innige voortreffelijkheid der menfchen -, met toepasflng op zich zeiven, en zijne naasten,zal het meest eene edele eerzucht voeden , het hartelijkst naar algemeene achting ijveren.

3. Doch de kracht en duurzaamheid van zulk eene eerzucht, zal niet Hechts van eenen redelijken aanleg afhangen, maar vooral ook daar van , dat de gelegenheid gunstiger of ongunstiger zij, om door een waardig gedrag eere en achting te verwerven.

Iemand achte zich zeiven, en fcnatre zeer hoog het goed gevoelen zijnes naasten, dit zal hem niet aanvunren tot eenen edelen wandel, uit begeerte naar eere; wanneer hij vooruitziet , dat niet braafheid en deugd, maar andere gaaven den weg baanen ter verkrijging van aanzien en eere ; of dat zijn (tand niet blinkend genoeg zij,in de oogen der menfchen kinderen, om te mogen hoopen, dat zij hem zien , zijne edelaartigheid merken, hem eere bewijzen zullen.

Niet het gezond verfhnd , niet een onpartijdig oordeel , maar een algemeen gevoelen, eene heerfchende geest van ieder tijdperk, befliste , veelal , bij de talrijkfte fchaaren , D 5 over

Sluiten