Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 104 )

verheffen tot het ftoutmoedig onderneemen, van zulke bedrijven, waar in de aanvoerers hun eigen voordeel of grootheid bedoelden, thans was 'er ook misfchien , wel gelegeheid, om alzo, door gepaste middelen, het volk eenen nieuwen geest, een nieuw leven inteblaazen; maar indien het uitvinden van zulke prikkels het oogmerk ware geweest, en zulks in de daad gelukte; wij kunnen niet geluoven dat, zo lang het oude, diep gewortelde, onkruid, niet met wortel en tak worde uitgeluid, van de fierkfte prikkels een duurzaam goed gevolg te hoopen zij.

Gelijk men , zegt m e r c i e r , (*) op onbewoonde eilanden de oude bosfchen moet verbranden, om den dampkring te zuiveren, en de befmette uitwaasfemingen te verdrijven, die in de diepte der bosfchen blijven hangen, zo moet men ook, alvoorens goede wetten inteftellen, en daar van duurzaam heil te hoopen, de flechte gewoonte,de oude dwaasheden, gebrekkige wetten, zuiveren.

Wanneer men een volk al voor eene poos door nieuwe inrichtingen opwindt, en werkzaam maakt, zullen toch de oude aangeleerde gebreken , welhaast hunnen ijver helmetten en de verderflijke dampen der oude misbrui' ken en flechte wetten hen, welhaast, weder ongezond maaken en doen kwijnen.

Ziet men niet het levendig voorbeeld daar van in deze dagen? Patriotisme bezielde een groot deel des volks; was eene krachtige fpoore

4*) Het Jaar 3440, Deel III, bjadz. 178.

Sluiten