Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »8 )

gefield, en niemand, dan zichzelven daarin begunstigd hebben. Ook de daglooner; die van dag tot dag, z:jn onderhoud moet zoeken, en het foms ter naauwernood vindt, moet lasten opbrengen,moet voor het ftukjen brood , dat hij eet, zelfs de zuurgewonnen penning aan den lande geeven. Welk eene wreedheid! en welk eene dwaasheid tevens, wijl de arme Hechts uitgeeft met de eene hand, om het naderhand, door onderhoud, dubbel weêr te ontvangen.

Wanneer ook hier in hervorming gemaakt, en eindelijk voor den onderftand der noodlijdenden gezorgd is, dan heeft het beftuur aan den eisch der behoeften voldaan;en wie niet te traag is, om de ftem zijner behoeften in te volgen , zal zich tot arbeid en tot werkzaamheid begeeven.

Doch , gelijk ten opzichte van werk en brood , zo ook hier ten opzichte van alle verbetering van den toeftand der minvermogenden , zal het goed gevolg zeer veel afhangen van de medewerking , of tegenftreeving, der gegoedde burgeren in 't gemeen.

ó Gij Medeburgers! die eenig belang ftelt in het gedrag uwer mingegoede natuurgenooten ; die wilt en wenscht, dat zij ijverig werkzaam zijn; herinnert u , wat hier in voor u zeiven te doen valle; en gij zult immers niet aarfelen, gaarne te verrichten, al wat gij Hechts ter bereiking van dat edel doel kunt uitwerken.

Behoeften, zijnde de eerfte en fterkfte drangreden tot werkzaamheid , zo zou elk

een,

Sluiten