Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fornmigen te verrijken , terwijl zij den arbeidsman niet bereikt , dan door de verhoogde prijzen der leefmiddelen, het welk Hechts zijne elende vergroot.

Zij, die hunne fchatten befteeJen aan kunstwerken , gebouwen, fraaie werktuigen, zij bevorderen, in zekeren zin, de nijverheid en den wel land der arbeidzaame kiasfe : maar de weelde, die indedaad meer algemeen is, de veruindende weelde , de onbeschaamde , kinderachtige, grillige, buitenfpoorige weelde, -de weelde van pracht,wellust en hoogmoed, (leekt den minder rijken in de oogen, terwijl zij hem verarmr door haare uitwerking en door haar vo-rbeeld.

ö! Dat deeze al te ruime, verkwistende, leefw'jze eens wierd beperkt maatigheid ingevoerd wierde, zo zoudtgij, Medeburgers! uwe minvermogende natuurgenooten ftraks in hunnen nood verligten ; uw voorbeeld zou hen van zeiven, insgelijks ,tot maatigheid enipaarzaamheid geleiden en gewennen; en gij, tot uwen min kostbaaren ftaat minder behoevende, zoudt genegen en gewillig zijn, den arbeidsman , wiens lot zo zeer van het uwe verfchilde, een ruimer loon voor zijnen zwaaren arbeid te fchenken. Dan zou men niet meêr elendigen zien zwoegen en zweeten, mat gloJende oogen en een gedrukt hoofd, zuchten, onder eenen last, die bij een menschlievend Volk alleen voor een lastdier zoude gefchikt zijn. Dan z^u men zeggen te beftaan , het geen een Schrijver (*) op papier

fchet-

(*) Mikcier, Deel I. bladz. a8.

Sluiten