Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 147 )

hen- woorden van zachtmoedigheid en vteg5, de, toetebrengen. De fierfte vijanden om„ heizen eikanderen in hunne tegenwoordig„ heid, en hunne vertederde harten zijn niet „ meêr verbitterd. In het kort, zij oefenen „alle de.-pligten uit, van mannen, die in „ den naam des Heeren durven fpreeken, 0, enz."

Meerdere middelen ter opwekking en onderhouding van werkzaamheid en edele eerzucht zijn, ons niet voor den geest gekomen. Hoe gebrekkig ook ons voorftel moge weezen , meenen wij evenwel te mogen Hellen, dat zo deeze maatregelen, behoorlijk iii het werk gefteld en begunftigd worden, daar? van de beste uitwerkfels zullen ten voor fchijn komen.

En mogt het eens gelukken , dat alduS de heerfchende gebreken verbeeterd; dat ijver en eerzucht de beftendige drifveêrefl werden , van het gedrag der thans leevende minvermogenden; zo zou men ook voor het toekomend gedacht, en den toekomftigen ftaat des vaderlands , de heuchelijkfte uitzichten hebben. Immers , hoe zeer de uitflag van de beste poogingen ter verbetering en volmaaking der opvoeding, afhangt van den wil, de gezindheid, en kunde der ouderen, heeft de droevige ondervinding, maar al te vaak, geleerd: zo fiechts de ouderen en het gemeen, door de werking der, nu voorgefehrevene middelen , verlichte , kundige 9 welgezinde, welleevende ouders werden; mogt men van de kinderen, door hen opgevoed * te recht, alles goeds verwagten.

Ka ÖVfgf

Sluiten