Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5o )

bruikbaar mogfen bevonden worden; leest dan-, bid ik u, leest en herleest het eerfte ftuk van dit gefchrift, en gij zult, zo ik hoop, het belangrijke der zaaken levendig gevoelen, en derhalven, tot bewerkftelliging van alle goede middelen, van harte gaarne het uwe toebrengen.

Aan alle onze Medeburgers! als allen hier in betrokken, mogen wij toevoegen, deeze woorden van een bekend fchrijver: ,, God „ wil uw tijdüjk, zo wel als uw eeuwig ge.,, luk; hij heeft 'er behaagen in, en doet al„ les daartoe medewerken. Eischt gij, dat „ een daadlijke ondervinding dit bekrachti„ ge, welaan! kleeft de voorouderlijke be„ ginfelen aan; gevoelt u allen door eenen „ geest gedreeven ; gedraagt u, naar de ,, voorfchriften van den godsdienst! houdt „ uwe beftemming geduurig in alle uwe be„ drijven voor oogeni verricht niets, dan „ 't geen aan die beftemming beandwoordt! „ de ondervinding zal aan uwen eisch vol ,, doen; onze aanmerkingen bevestigen, en 't „ geluk zal het loon uwer bedrijven, de „ ziel der Maatfchappij zijn."

God geeve, dat het eerlang alzo onder ons gefield worde! dan zal ook eens zijn, 't geen tot dus ver niet was; dan zal men elkandren, met Verwondering en vreugde, over den gelukkigtten toeftand, toeroepen: -

Rijken en armen ontmoeten eikanderen I

Sluiten