Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I C H T.

Overtuigd dat veele lieden in ons Vaderland, en vooral onder de minvermogenden, in veek opzichten, nog geloof /laan aan Voor [peilingen , Duivelsbezweeringen , Waarzeggerijen , Toverijen en Spookeri/en, welk geloof zeer nadeelig is voor den Godsdienst, de zeden en Tiet maatfchappelijk geluk; zo befoot de Maatfchappi], in derzclver Algemeene Vergadering, gehouden den j6cjen van Oogstmaand, 1797, als Prijslïofe op te geeven, de vraag aan Tiet hoofd van dit werk jen gemeld: en zij had Tiet genoegen, om uit de drie ingekomeneVerhandelingen , de twee hier agter geplaatfien, den i\den van Oogstmaand, 1799,, met de uitgeloofden gouden en 'zilveren Medailles te mogen bekroonen. Het oogmerk der Maatfchappij vooral geflrekt hebbende, om het onzedelijke en fchadelijke van deeze en foortgelijJte vooroordeelen te doen zien, en dat doel algemeen wenfchendc te bevorderen, door de uitgave van deeze beide bekroonde Verhandelingen zal het zelve ten volle bereikt zijn, wanneer * 2. de-

Sluiten