Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

zien had. Maar laaten wij eerst eens yraagen, welke nuttigheid zou al dat gefpook hebben? TAC. Wie zal dat zeggen? goedh. Het is waar, dat wij van de geesten zeer weinig weeten;maar daarom geloof ik ook niet, dat ze ons zoo dagelijks eezelfchap houden, als men wel verhaalt; want als dat waar was , zouden wij er al voor lang beter mefi bekend geweest zijn. Wü willen eens ftellen: een man, die, in ziin leven, den naam had van onrechtvaardig goed te verzamelen, koomt, na zijnen dood, ïpooken: waarom zou hij dit doen? tac. Om dat hij niet rusten kan. goedh. Ik geloof wel dat iemand, die tot den einde toe een Hecht leven geleid heeft ook een Hechte rust hebben moet; maar hij zal dan toch op aarde geen rust - komen zoeken : want zijn lot is reeds beflischt en voor geene verandering meer vat-

h f n n. Zou ook deeze verfchijning aan de levenden van nut kunnen zijn , om hen, door dit voorbeeld , van het kwaad attelchrikken? , . ,

goedh. Paar toe zrjn andere midelelen genoeg voor handen; het verfchijnen van gestorvenen zou daar voor ook niets helpen : indien zij MOSüs en de Propheten met hooren, zoo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit den dooden opflond, zich niet laaten gezeggen O Dee.

£*) Euang. naar lucas, Hoofdft. XVI. vs.3r.

E5 •

Sluiten