Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i>3 )

©peningen, zorgvuldig toe geftopt, maar dan moest er ook geen vlieg , geen fpinnetjen meer inkomen,of dit was de duivel, en dan hielp geen ontkennen meer. Zommige geleerden begreepen, dat men 'er zoo veel moeite niet om behoefde te neemen : want dat de hexen aan het gewigt wel te kennen waren.

jac. Aan het gewigt? wierelen zij dan gewoogen ?

goedh. fa wel, en elk, die te ligt be* vonden wierd , dat is, die zoo zwaar niet woog , als anders met zijne ligchaamsgeftalte fcheen over een te komen, wierd regelrecht naar den brandftapel gevoerd. — Deze manier fcheen boven al plaats te grijpen in ons Vaderland; voornamenlijk te Oudewater, alwaar men , in het begin van deze eeuw , nog niet ophield met hexen te weegen, en de vrijfpraak of befchuldiging door een getuigfehrift der ftadsregeering te bekragtigen. Anders wierp men de van hexerij verdachte perfoonen 111 het water, in het denkbeeld dat God, om de fchuldigen aantewijzen, wel een wonder doen zouele: alwie bovendreef, wierd, zonder verder onderzoek, verbrand ; en dit noemde men de Waterproeve.

hend. Deeze proeve was , dunkt mij, nog al tle beste : want de proevelingen moesten immers alle naar den grond zinken.

goedh. Niet allen. Menfehen, die zeer vet zijn, drijven wel eens op het water, gelijk ook fommige zieken , wanneer namentlijk de lijders, door eene groote verzameling van lucht in de ingewanden,als opgeH blaa-

Sluiten