Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 126 )

door het hair van den hond op de wonde te leggen, en zij, die de vallende ziekte, door her eeten van gebedeld brood, willen geneezen , fpeelen beidé met bun leven en gezondheid; terwijl andere, zij, bij voorbeeld, die, door bezweeringen den "voordgang van vuur of w;iter zoeken te (tuiten, en in bet gemeen alle die, door ingebeelde hulpmiddelen, wezenlijke rampen trachten afteweeren, meestal zdve hun ongeluk bewerken. Meer zal ik zeker niet behoeven optenoemen, om u het Godontéérende en fchadelijke van het belachgelijk tovergeloof aantetoonen.

hend. Maar ik heb wel eens gedacht, wat mag de reden zijn, dat de menfehen , in alle kundigheden, vee! meer gevordert zijn in de laatde drie eeuwen , dan in alle de voorige ?

goedh. In een tijd, waarin het verftand, zoo veel mogelijk, onderdrukt wierd; wanneer weinige menfehen leezen of fchrijven konden , eh men tegen de duizend guldens betaalen moest voor een naauwkeurig gefchreven Bijbel, terwijl andere boeken gevolgelijk ook niet goed 'koop waren, moest men veelal de oude knegt blijven * °f achter uitgaan. Dit meet u met dankbaarheid erinneren aan het dierbaarst gefchenk, dat wij immer ontvangen hebben, de Boekdrukkunst namcntlijk. — Ik laat 11 zelve berekenen het nut, dat hier uit voor het geheele menschdom is voordgefprooten; en wanneer gij oordeelt , asn deeze voortreffelijke uitvinding eenige dankbaarheid verfchuldigd te zijn, zoo toont, dat gij dezelve in waarde houd, door

in

Sluiten