Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 )

maar veel eer voordeelig voor u zijn, naardien gij hier door bij aldien gij deeze tegenbedenkingen ongegrond vondt, des te meer in uwe begrippen, en, volgens de gemaakte vooronderftêlling, in de waarheid zelve, bevestigd zoudt worden. En, wanneer gij daar en tegen bij (lot van rekening bevond, dat deeze bedenkingen gegrond, en dus uwe begrippen ongegrond waren, hoe heilzaam zoude aan dit onderzoek voor u wezen! daar gij door-middel van bet ze vc van een dwaal* fpoor op den rechten weg tier waaiheid zoudt te rug gehragt worden, om welken rechten weg het u zeker te-doen is. ~ Bedenkt ook eens, hoe ondankbaar het zoude zijn, dat gij de poogingen van een aanzienlijk en talrik gezeifchap van menfchenvrienden , om uw waar welzijn te bevorderen, zoudt verachten , door een boekjen, hetwelk zij voor u vooral, uit belangiooze liefde tot uw geluk, hebben laaten opltellen, niet eenmaal waardig te keuren om het zelve te leezen!

Keen : dit kan ik van u niet denken. Gij wilt dan dit boekjen wel eens inzien en eloorbladeren? —Nu, dit is mij aangenaam; ik twijfféi niet of gij zult het zelve niet alleen ter loops doorzien , maar ook aandachtig lezen , en .hoop dat gij 'er zeer veel nut uit zult trekken, het welk niet alleen mij, maar ook die menfchenvrienden, die u het zelve aanbieden, eene waare vreugde zal verlchaffen

Om uwe welwillendheio re gemoet te komen, zal ik mij in dit gefchnft zo kort en duidelijk uitdrukken als mij mogelijk is, en deeze orde in het zelve houden — dat ik

voor-

Sluiten