Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i9i )

tle voorzaal een groot gedruis, als of er iets viel, en niet lang daarna een fterk gefcharrel over den vloer; hij Hond op, om bij het maanlicht te zien wat 'er was, maar niets ontdekkende, neemt hij de kaars,en toen zag hij,tot zijne verwondering, eene houten vogelkooi, zonder eenige zichtbaare oorzaak , heen en weder over het vertrek tuimelen. Zoudt gij dit niet voor eene waare fpookerij houden? En echter bleek bij nader onderzoek, dat eene grijze Kat, die bezig was met eene musch , in de kevie den voorigen dag opgetlooten , daaruit te haaien, de waare oorzaak deezer fpookerij was; welke kat wegens haare gelijke kleur met den vloer niet eerder ontdekt wierd. Dit is geen verdicht geval, maar eene waare gebeuienis, door den Hoogleeraar hennings in eigen Perfoon ondervonden (/•)•

^ Meerfr) Zie zijn meermaalen angehaald werk , III Deel bladz. 61— De Schrijver verhaalt in het Me Deel deszelfden werks, bladz. 163. nog een ander geval, insgelijks aan hem zeiven overgekomen; het welk ik bier, ten gevalle van dezulken mijner leezeren, die dit werk met kunnen raadpleegen, met de eigene woorden van hennings zal affchrijven: „ Ik woonde op een kamer waartoe men door een " naauwè gang moest komen, welke met een glas „' eindigde, het welk naar buiten open ïloeg; w'anneer ik nu eens op eenen avond meL een vriend fprak,'zo kwam het mij voor als of iemand aan !' de deur klopte: maar om dat mij bet geluid al ƒ te zagt voor kw.*m en ik mijn gefprek niet wik .,' de afbreeken,zbdachtikbij mij zelv':indien 'er ie' „ mand

Sluiten