Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '95 )

vervat van zekeren Landhoevenaar, die bier door de door hem bewoonde en gepachte landhoeve in eenen kwaaden naam had weeten te brengen, om langs' dien weg dezelve voor eenen zeer geringen prijs te kunnen gebruiken (t). — Tot dit foort van fpookerijen behoort ook ten naasten het volgend geval, het welk mij als een waare gebeurenis verhaald is. 'Er was ergens op een dorp iemand, zo ik meen een fmit, geftorven en begraaven; niet lang daar na hoorde men op eenen ongewoonen tijd de klok luiden; men liep ijlings naar den toren, en zag met de uiterfte verbaazing en ontfteltenis den ge Horvenen fmit met het kloktouw op en neêr gaan. Niemand twijffelde 'er aan of dit was eene fpookverfchijning; maar wat gebeurt 'er? Terwijl men vol verwondering en fchrik deeze vertooning ftondt te aanfchouwen, komt 'er een bekend zinloos mensch uit de kerk loopen, van wien men zo veel verftond , dat hij , om zich op den fmit', wegens eene vermeende

beft) Een foortgelijk voorbeeld .vinden wij bij den zeiven, II Deel bladz. 25 van zekeren bandswerkman, die voorgaf dat zijne verftorvene vrouw in zijn buis (pookte, en om hier aan eenigen fchijn ie geeven zijnen knecht, met.de klederen van die vrouw gekleed, aan de aanfchouwers voor de glazen zich deedt vertoonen. Het -oogmerk van deezen booswicht was, om hier door het gedruis door val;.ch munten 's nachts in zijn huis verwekt aan die fpookerij te doen toefchrijven. — Een diergelijk fchoon minder misdaadig geval vinden wij in den Almanach Tot Nut van 't Algemeen, door c. brender <t k kandij uitgegeeven voor het Jaar 1793' N 2

Sluiten