Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 201 )

rijen niet weinig verftcrken, en u die niet alleen als onbewi-ezene , maar ook als hoogst onwaa-fchijniijke, zo niet volttrekte ongerijmde beuzelingen, doen verwerpen.

s.

BESLUIT HIER UIT AEGELEID.

Ik befluit dan, en gij, gelijk ik vertrouw, met mij, uit het betopgde, in deeze Afdeeling : /at uwe voormaaüge begrippen van Waarzeg eriien, Duivebbezweeringen , To« veri en en Spookerijen , met het geen tot het een of ander van deeze Hukken kan gebragt worden en daar mede verbonden is, niet alleen vooroordeelen, maar ook ten eenemaale ongegrond zijn, en daaróm van u, van nu af aan, moeten verlaaten worden. De waarheid toch moet van on; erken 1 worden,zo ras ,wij die vinden,endedvvaaling verworpen worden, zo fpoed g wij dezelve ontdekken. Dit is zo veel te meer noodig,wanneer zulk een dwaaling tevens" eenen nadeeligen invloed op ons geluk heeft: en dat dit het geval met die ongegronde vooroordeelen is, waar van wij tot dus ver gefprooken hebben, zal ik u in de t ^•ee volgende afdeelingen overtuigend trachten onder het oog te b xmgen. Volgt mij dan hierin wederom met uwe aandacht,ik zal het zo kort maaken als de duidelijkheid mij zal toelaaten.

N 5 TWEE-

Sluiten