Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

§• 13-

BIJGKL00F.

Het bijgeloof, eene Dochter der onkunde, waar door men aan een Perfoon of eene zaak meer toekent dan dezelve bezit, is eene niet minder vrugtbaare moeder van veele deezer vooroordeelen. — De menfehen, onkundig van den waaren aart en loop der ftarren en planeeten , vormden zich, getroffen door den luister deezer Hemelfche ligchaamen, weldra te verheevene denkbeelden van dezelve, en vervielen hier door natuurlijk tot de gedachten, dat deeze wezens eenen aanmerklijken invloed op de aarde en derzelver bewoonderen zoude hebben, ja misfchien welde lotgevallen der volken en menfehen beftuuren. Zie daar den oorfprong der Starrewichelarij, of waarzeggerijen uit den ftand en loop der Hemelfche ligchaamen. — Zoo maakt ook het bijgeloof den onkundigen zeer geneigd om gebeurenisfen , op zekere verrichtingen van dieren en vogelen toevallig volgende, aan die verrichtingen zelve toe te kennen, of die dieren althans eene voorweetenfehap van zulke gebeurenisfen toetefchrijven : gij merkt dat ik het honden - gehuil en gefchrei der vogelen bedoel. En daar in alle de vooroordeelen

omtrent waarzeggerijen enz. aan zekere bedrijven of gebeurenisfen eene meerdere kracht wordt toegekend dan dezelve bezitten, zo volgt dat het bijgeloof met het hoogde recht, onder de bronnen van alle deeze vooroordeelen,mag eeteld worden. , * Dat

Sluiten