Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 209 )

verbeelde uit .uw geheel gelaat te kunnen befpeuren dat gij overtuigd zijt.

GEVOLG HIER. UIT GETROKKEN.

Ik trek dm uit .dit a'les, dit gevolg: dat', daar onkunde , bijgeloof, eene te verre e,edreevene zucht om het verborgene te w>.eten, eene fchan.leiijke liefdeloosheid omire. t den naasten, en een bezoedeld geweeten, de vuile* bronnen van de vooroordeelen o'óttren waarzeggerijen enz. zijn, deeze vooroordeelen met 't hoogde recht voor onzedelijk moeten 'gehouden worden, immers, gelijk uit. eene vuile bron geen helder water kan voostvloeien, zo kan ook" een onzuiver begin zei geene zuivere en waardige denkbeelden voortbrengen. 'Zo fchandelijk dtrhalven ele opgenoemde beginzels ?zijn , zo onbetaanliik zijn ook de vooroordeelen, die daar uit ontdaan ; zij verlaagen en ónteeren eten mensch, zij fchandvlekken den Christen!

En gij kunt hier uit verder zien, op «/elk eene wijze gij van deeze uwe Vooroordeelen« die gir -reeds' aanvnrt^f jle-als ongegrond hebt ' veiw'or'peti ,volkomen''kttnt geneezen worden., en dezelve met wortel en. tak MffS wtroeién ; zo dat dezelve nimmer in uw hart Wederom kunnen ppfchieten : naamlijk door zorgvuldig derzelver bronnen te Hoppen, door uwe, kennis te vermeerderen, het bijgeloof te vermijden , uwe begeerte naar het verborgene te maatigen, eene Kristelijke liefde des naasO ten

Sluiten