Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 217 )

ichavot eindigen moer. Dat het zelfs niet eens noodig is arm en behoeftig tówezeh, om, door voorfpellingen van aanüaaiid geluk, tot dergelijke wanbedrijven vervoerd en ongelukkig gemaakt te worden , toont h k n« nings aan (cl met het voorbeeld van zekeren Hertog, fonANNKS f re der ik genaamd, dien door eenen kriftal bedrieger in deszelfs kristal geduuri-r een keurvorstlijke hoed vertoond wierd; waar door de Hertog in de verbeelding gebragt wierd dat hij de keurvoistbjke waardigheid , die zijn vader weleer bekleed had , weder zoude verkrijgen; cn, door deeze hoop tot opftaiid verleid, geraakte hij in de gevangenis, in welke hij, na 28 Jaarén zittens, cindlijk ftierf,terwijl de bedrieger aan den galg \vierd gehangen. — Ontvangt daar en tegen iemat.d, die met zijnen toeftand vergenoegd was en gelukkig leefde, de aankondiging van aanftaande onheilen,'hetis gedaan met zijn geluk en vergenoegen, hij vervalt in eene naare droefgeestigheid, die hem alle zijne pligten doet verzuimen, en niet zelden zijne toevlttgt to' den Herken drank of andere bujtenfpoorigheden .doet neemen, om zijn leed te yerzetten. — Wordt aan de jeugd van beiderlei gedacht een gewenscht huwelijk voorfpeld , gelijk doorgaans het geval is, hoe zeer is dit gefchikt om de jeugdige driften ontijdig op te wekken , en den onbezonnen jongeling, of het wufte

meis-

O) Over de Geesten en Geestenzienders II. D. bl. 110.

O 5

Sluiten