Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "3 )

ftond om zijn vaderland tegen den vijand te verdedigen, door diergelijke kunstenanjen van listige en verraaderlijke Priesters,of ook wei door de toevallige vlugt van eenen vogel of een diergelijk verfchijnfel, 't welk voor ono-unltigen noodlottig wierd, gehouden, zodanig ontmoedigd wierd dat het eene fchandlijke vlugt nam, of eene gunftige gelegenheid om de overwinning te behaalen het voorbij-

gïZo veele, en zulke groote rampen, kunnen deeze vooroordeelen aan de maatfehappij berokkenen! En zoudt gij dan nog een oogenblik twijffelen aan het verderflijke van deeze gevoelens voor het maatfchaplijk geluk ! door dit te vooronderltellen, zoude ik uw natuurlijk verftand te kort doen; neen! gij maakt met mij het volgend beüuit, uit het gezegde in deeze Afdeeiing, op:

§. 21.

BESLUIT HIER UIT OPGEMAAKT.

Dat de vooroordeelen omtrend Waarzeggerijen, Duiveisbezweerjngen Toverijen, Spookenjen en het geen met het een of, ander verbonden is,,van eenen ailerverderflijkiien aart zijn daar zij den Godsdienst onté'eren en tegen deszelfs pligten ftrtjden, de zeden verwoesten, en het geluk der maatlchappij verbannen ; dat wij ons derhalven nimmer te zoiti.vuL.lig voer dezelve kunnen wachten, en ten duunten verbonden zijn dezelve tevens in onze natuurgenooten en medeburgers zo

veel

Sluiten