Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *34 )

met de Godlijke wijsheid , mardien deeze vooroordeelen bij dé bijgeloovige Israëliërs te diepe wortelen hadden gelehooten , en door den afgodsdienst, die alom heerschte, te veel voedfel ontvingen^daadat dezelve in eens geheel konden uitgereed worden : waarom de wijze Wetgeever, door deeze waaifchuwingen en fltaffed, de veiderfhike ui:werk(ëJen van die wangevoelens bij zijne onuerdaanen zo veel mogelijk tegenging , daar zij voor eene geheele wegneemimg van dezelve nog niet vatbaar waren: gelijk hij omtrent! meer andere ongegronde en fchadelijke begrippen op diergelijke wijze ie werk ging. Men vergelijke flegts de wetten^ aangaande de afgodetij, de echtfehéiding en de bloedwraak.

de waarzegster te endor.

Met meer fchijn van waarheid zult gij, ter verde liging der beftreedene vooroordeel len,u kunnen beroepen op het geval,'t welk Koning saul met eene, dus genaamde, waarzègfter hadt, volgens i Sam XXVIII: 7. — Maar ook dit zonderling geval laat zich zeer wel op eene natuurlijke wijze verklaarèn, indien men llegts, overeenkomftig de s. 11. gemaakte aanmerking , onder het oog houdt* dat de lchrijver van dit boek h er nier als' wijsgeer, maar alleen als gefemel lchrijver te werk gaat , en dit geval eemvplldig zo verhaalt,als hét, zo veel men konde zien en hooren, zich toedroeg, en het bij saul en

zij-

Sluiten