Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij vraagt,'hoe dit geval moet verklaard Worden? Ik wil mij niet vermeeten, hierover eene beflisfende uitfpraak te doen , daar de kundigfle fchnftverklaarders het hierover nog niet eens zijn, maar zeg alleen, dat de gedachte van hen mij de aanneem! ijk fte voorkomt, die deeze flaavin voor een foortgelijke buikfpreekfter houden, als de waarzegfter te Endor (vergel. §. »s). Vraagt gij „ hoe kon*

de dan die mensch weeten, dat paulus * ell lucas dienstknechten van god wa" ren?" ik andwoorde,dat deeze Godsgezanten hier van reeds genoegzaame bewijzen hadden gegeeven, waaruit elk, die wilde nadenken , zulks met genoegzaame zekerheid konde befluitcn. Maar vraagt gij misfchien verder: „ Indien deeze flaavin llegs een buikfpreek' fter was, hoe kan dan lucas fchrijven, ' dat paulus den geest beval uit haar te

gaan?' Zo moest lucas fchrijven, daar hij alleen een eenvoudig verhaal, en geene verklaaring van dit geval, geeft (zie §. 22 cn 25) Hij noemt daarom die kunst van buikfpreeken , waar van deeze flaavin op eene wonderdaadige wijze door paulus beroofd wierd, eenen waarzeggenden geest , dewijl dezelve daar voor van ieder een gehouden wicrdt._

Kunt gij echter in deeze verkiaanng geen genoegen neemen, zo moet gij dit geval op de liist der bezetenen plaatzen; welke kwaal niets gemeens heeft met die verflandhouding van menfehen met den Duivel, waar van wij hier fpreeken (vergel. §. 2).

B E.

Sluiten