Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H het schadelijk bedrog

fcbelijkhcid. Alle zijne bekenden fchuwen hem; zijne onzalige wraakzugt maakt het getal zijner vijanden dagelijks grooter; men vreest hem, terwijl men hem vervloekt, maar geen mensch draagt hem eenige liefde toe. Hoe nadeelig is dan deze drift? Hoe bitter is de verruiling van het onbefchrijvelijk genoegen der verzoening en der vergeving , tegen de

barbaarfche voltrekking zijner wraak ? Op

deze wijze kon ik voortgaan M. V. en van alle ondeugden ligtelijk de nadeelen opgeven. Maar gij gevoelt ze genoeg .— gij torst onder derzelver lasten, offchoon hoogmoed uwe bekentenis inhoudt —- en de opgegeven ftalen voldoen, om Salomo's fpreuk te regtvaardigen de godloze doet een valsch werk.

Dan, Iaat ik U. A. niet langer aan het tegenwoordig leven binden. Voorwaarts

klimt hoger op met uwe gedagten denkt

met. mij aan het bederf der zonde in het toekomend leven. —. Indien het reeds op aarde waar is , dat de godloze een valsch werk doet, hoe veel meer waarheid zal het daar verkrijgen, waar alle gelegenheden, om zig het tegendeel wijstemaken ontbreken zullen.

Als wij- fterven M. H. dan gebeurt er omtrend ons eene gewigtige verandering; onze

ziel

Sluiten