Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zonde. 37

ning, dit gaat buiten het bereik van enkel menfchelijke kragten. Maar zou dit u affchrikken? Is Gods Geest niet Almagtig ? Kan hij niet zegepralen over uw onvermogen ? Heeft God u geene vrijheid gegeven,om die allesoverwinnende hulp in den naam van Jcfus te vragen ? Zijn de zalige genoegens ,de troost ,de vrede, de rust der Godzaligheid geene moeite waardig? Is de vricndfchap met God, de vriendfchap met uw zelfs niet hoog te fchatten ? Is de Hemel geene arbeid waardig? Is een naamloos , eindeloos, volmaakt geluk niet eene duizendvouwige loon voor de opoffering van eenige, kleine, wisfelvallige fchijnvermaken, die altoos in wroeging eindigen ?

Om uwer zielen wil dan M. H. ach! de tijd vervliegt de ondeugd bederft de zonde doodt de dienst Gods maakt gelukkig —

Jefus nodigt de eeuwigheid dreigt de

waereld vergaat — alles, alles zinkt weg, maar God blijft eeuwig, de deugd blijft eeuwig. Staat dan op uit uwe fluimering, vervoegt u tot God,

vraagt om wijsheid en om deugd ontvlugt,

ontvlugt alle verleidingen der zonde — breekt alle verbintenisfen met de ongeregtigheid af, of gij zijt verloren —■ onherftelbaar, voor — eeuwig verloren.

C 3 O

Sluiten