Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 Simeon in den

Jigen van een eerstgeboren kind, volgens dat gebod, waarbij God verklaart had , dat alle eerstgeboren zijn eigendom waren, (f)

Simeon ziet dit •— hij ziet dat kind

hier valt een ftraal van hemelsch licht in zijne

ziel zijn hart zegt het hem hij gevoelt

het, en zijn gevoel is onbedriegelijk zijn

hart zegt hem, dat dit kind de vertroosting Israels is, de Mesfias, wiens komst zoo lang verbeid, zoo lang begeerd was. Op eens ftellen alle de voorzeggingen van dien gewenschten perfoon met nieuwe , nog onbekende helderheid , zig voor zijnen geest, en hij vindt ze aanvangelijk vervuld in dit zwak, hulpeloos kind, dat de kenmerken der geringfte armoede draagt, en door geen zweem van fchitterende grootheid is uitgetekend boven anderen. „ Dit „ kind (denkt hij) wiens laagheid zelfs gezien j, wordt in de armoedige offergaven van zijne „ moeder, is de Koning Israels, de Gezalfde „ des Heeren, de groote daarfteller van heil „ en zegen, de Magtige Vervuiler van alle de „ vcrwagtingen der reeds geftorven en nog „ levende vrome Israeliten." En wat gevoelt hij bij deze gedagte ? Mijne woorden zijn te zwak om dit uitr.edru.kken. Men moet zig geheel

(j) Exod. XIII: i.

Sluiten