Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christen, 89

menfchelijke betrekkingen ? Bejegenden hem niet veele menfchelijke lotgevallen ? Zekerlijk; uitgezonderd zijne Godheid, en onze zon. den, was hij aan ons gelijk. Hij had verbintenisfen, welken wij hebben, of kunnen hebben ; hij was in omftandigheden ingewikkeld, in welken wij zijn , of kunnen geraken. Hierop te letten , en dan denzelfden zin te hebben, hetzelfde wijs, voorzigtig,Godvrezend, menschlievend gedrag te voeren, dit heet Jefus natevolgen.

En dit is pligt, dit is een noodzakelijke pligt van allen, die zig naar zijnen naam noemen. Laat ik daartoe aan U. A. herinneren Chriftenen ! wie Jefus is, wat gij van hem hebt en verwagt en dan zal ik u eenige beweegredenen voorhouden, die deze pligt van na volging nog fterker aandringen.

Ik beroep mij thans niet op de Goddelijke natuur van den Zaligmaker, op zijn onbetwistbaar regt, dat hem als den Schepper van ons leven toekomt, op onze gehoorfaamheid en navolging. Onwcderfprekelijk zeker zoude het bewijs zijn, indien ik dit uitvoerig ontwikkelde, en u toeriep. „ Chriftenen! Hij, door „ wien alle dingen zijn gemaakt, door wien „ alle dingen worden gedragen , heeft eens op F 5 5) aar-

Sluiten