Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

q6 Jesus, het voorbeeld

moet dan waardig .dezer roeping wandelen; gij moet alle uwe kragten inlpannen, alle de van God aan u gefchonken hulpmiddelen gebruiken , om in dit leven reeds aan hem te gelijken; gij moet uwe verwagting van dat naamloos geluk elk oogenblik vaster maken , door het wandelen in zijne voetftappen.

En waarom zoudt gij dit niet doen ? Er zijn zoo veele drangredenen, die u nopen moeten tot zulk een gedrag. Het voorbeeld van hem

gegeven is een menfchelijk voorbeeld een

algemeen een volmaakt voorbeeld.

Het is een menfchelijk voorbeeld. — Gods Zoon kwam op aarde, niet in den luifter zij. ner Godheid, maar als mensch. Warom ? Ik weet wel, dat het oogmerk zijner komst allereerst moet gezogt worden in dat hoogstwijs, weldadig, ontzagbarend plan der verzoening van God met eene zondige en ftraffchuldige waereld, 't welk aan hem ter uitvoering was opgedragen ; ik weet wel, dat zonder dit doelwit aan zijne verfchijning in het vleesch toe te kennen, zijn perfoon, zijn leer, zijne lotgevallen onverftaanbare raadfclen zijn , die met Gods wijsheid, Ilegtvaardigheid en Liefde ftrijden ; ik weet wel, dat dit even zoo zeker is , als het beftaan van God — en ik dank Hem

er

Sluiten