Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christen. tor

Om zijn voorbeeld te volgen moet men niet eerst den zondigen ftcrveling van den deugdTamen mensch afzonderen. Het is geheel, aan alle (zijden , in alle trappen de reinheid, de

volmaaktheid zelve. ■ Christenen ! moet de

nenschheid weenen, als zij de helden der deugd riet bezwijken onder de verzoekingen, zij moet rig verheugen, als zij Jefus Chriftus in zijne 3nbefoedelde volkomenheid ziet rondwandelen 3p de aarde, met het allerweldadigst oogmerk om eene gehoorfaamheid afteleggen , die voor 3nze ongehoorfaamheid konde gelden, en teirens het voorbeeld van de volmaakfte menfchelijke deugd opleverde. Brengt uwe dankzeggingen hiervoor op aan dien Goddelijken IVeldoener des menschdoms — ach! zoo vuu:ig, zoo hartelijk , als uwe diepgeroerde ziel vermag —- maar roept ook alle uwe kragten

bijeen, fpantze in , om iets iets van zijne

heiligheid te bezitten.

Mogt dit nu onzer aller lust en keuze zijn? Mogt er niemand zijn, die niet van dit oogenblik af de drift van navolging, met welke hij voorzien is, in werking voelde gebragt en rigtte op het edel, het fchoon, het verheven voor3 beeld van Jefus.

G 3 Maar

Sluiten