Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christen. 105

Was het dit, dan had hij dit voorbeeld niet gegeven , dan had hij niemand verpligt ter navolging , dan had hij in de pen van Petrus geheel iets anders laten invloeien, als dit „ op dat ,, gij in zijne voetftappen wandelen zoudt". Neen, die Jefus, die voor zondaren op aarde was, is ook voor zondaren in den Hemel, om aan zondaren lust en kragt te geven tot het beoefenen van die fchone deugden, welke hij voor hun beoefend heeft. Zo prediken wij u Jefus , zo moeten wij hem prediken indien wij

den gcheelen Jefus willen prediken en hoe

verheft dit zijne onuitfprekelijke waarde —• wij eifchen van u , op zijn bevel, eerbiedig en dankbaar geloof aan deze waarheid, ach! dat niemand uwer ons noodzaakte, om, terwijl wij weenend aan de toekomst denken, treurig uitteroepen „ wie heeft onze prediking „ geloofd" ?

Dat dan uw ongeloof wijke. Zoo lang gij agtcloos verkeert omtrend hem, als den grooten Middelaar van zondaren, zoo lang zult gij ook agteloos verkecren omtrend zijn voorbeeld zoo lang zult gij het hooren prediken ; de redenen, die ter navolging dringen, hooren voorftellen 5 de fchoonheid van hetzelve hooren roemen, en gij zult het, mis-

fchien koeltjes bewonderen, maar niet fchoon, G 5 niet

Sluiten