Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 Jesus, het voorbeeld

uit hetzelve de befte Iesfen van de verhevenfte deugd , en de dringendfte beweegredenen tot heiligheid. Toen waren de verlokkingen der zinnen zoo min in ftaat, als de opgeheven zwaarden van tijrannen om hen van dat pad der uitnemendfte deugd aftetronen, dat Jefus had geheiligd door zijne gezegende voetftappen. Toen herleefde hij in zijne broeders. Zullen deze fchoone dagen gelijk een morgenwolk verdwenen zijn ? Kunnen wij ze niet hernieuwen ? Is het ons lot ze te bewonderen , en te klagen dat zij voorbij zijn? Is dit ons lot ? Dit ? ■—.

Christenen! het ftaat aan u om ze op nieuws het beftaan te geven. Ach 1 dat eene

heilige eerzugt in uwen boefem blaakte

zoo lang blaakte, tot dat gij den fmaad des Chriftendoms had weggenomen, dien fmaad , met welken de vijanden van onzen Gods- I dienst ons heerlijk Euangelie bedekken, even of het de traagheid, de werkeloosheid in het beoefenen der deugd begunftigde. — Ach ! dat uw hart gloeide van eenen onuitbluschbaren ijver om meer gelijkvormigheid in uw gedrag met hem,die de overfte leidsman uwer zaligheid is, te vertoonen.

Ik

Sluiten