Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR HET VOORBEELD VAN JESUS. 131

van zig door harde ftrengheid, hij lokte niemand tot zig door vertroetelende tederheid. Een maaltijd in het huis van den overdadigen Pharifeër werd niet van hem verfmaad, om niet gehouden te worden voor een ftorer der gezellige vreugd, maar hij genoot ze fpaarzaam, om ook door zijn voorbeeld de matigheid in het zinnelijk vermaak te prediken. Hij was vriendelijk en hulpvaardig tegen armen en rijken. De voorregten van den eenen werden zoo wel, als de behoeftigheden van den anderen gekend, en geëerbiedigd. Zijne Ouders vonden in hem eenen gehoorzamen Zoon, da ftaat eenen goeden burger, het Vaderland eenen beminnaar, zijne leerlingen eenen Vriend, de ellendigen eenen helper , en allen — eenen menfehenvriend. Schoon hij gevoelde, dat hij verheven was boven alle menfchen , welken hij geduuriglijk rontom zig zag, was hij nimmer trots op zijne uitftekendheid. Zijne verdienften maakten hem niet blind voor dc verdicnften van anderen —■ hij was niet kwistig met zijnen lof, maar deelde ze uit, gelijk het eenen wijzen past, met de befcheidenfte matigheid — hij prees alles, wat prijswaardig was, al was het ook bij Heidenen, bij Samaritanen, bij Tollenaars, en Zondaars. Bewees men hem eenen dienst , niemand was gereder dan hij, om zijne erkentelijkheid te toonen, en daar I 2 hij

Sluiten