Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 de Christelijke zagtmoedïgheid

leven knaagt, zijne kragten verteert, die hij aanwendt tot de onzalige bezigheid, om zijnen belediger te benadeelen, en daardoor een

aanmerkelijk gedeelte van zijn leven Achi

zijn kort! onzeker! leven! verfpilt, kan

de zagtmoedige zelfsbeheerfcher in itille kalmte arbeiden aan de ontwikkeling zijner kragten , en aan de verbetering van zijnen toeHand. En hoe veele onaangenaemheden komt zij voor ? Hoe veele bronnen van verdriet en twisc dempt zij ? Hoe dikwils vermurwt zij het hart van den bitterften vijand ? Hoo weldadig is zij voor allen, die haar kennen ? Hoe veel kalmte verwekt zij in het hart, dat haar heiligdom is ? Hoe veel vreugd giet zij uit over zijne dagen ? T. Zeker, ontelbaar zijn hare voordeden. Plaatst den zagtmoedigen, waar gij wilt; aan het hoofd van eene Maatfchappij, of van een huisgezin; in 't midden zijner ware, of geveinsde vrienden; in onderhandelingen met aanzienlijker, of geringer menfchen waar gij wilt — in welke betrekking gij wilt gij zult hem altoos van

zijn gedrag genoegens zien inoogften, welken voor immer aan den opvliegenden, den gramlloorigen geweigerd zijn. Indien gij er aan twijffelt, T. let dan op de gefchiedenis van den zagtmoedigen Jefus, vraagt aan uw hart. „ Kon „ zulk een edel man ongelukkig zijn ? Was

» hij

Sluiten