Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het voorbeeld van JeSUS. I$I

Jesus is onuitfprekelijk zagtmoedig geweest op aarde, hij is nog onuitfprekelijk zagtmoedig in den Hemel. Hoe geduldig verdraagt hij u in alle uwe zonden? Hoe vriendelijk wil hij uwe dwalingen, en wanbegrippen wegnemen ? Hoe liefderijk biedt hij u vergeving aan ? Hoe tederlijk zorgt hij, dat gij geduuriglijk in zijn naam genodigd, en gebeden wordt, om u door zijn bloed en Geest te laten reinigen ? Hoe genadig is zijn voorftel, om zulke bedorven harten te willen hervormen tot tempelen van liefde, vrede, zagtmoedigheid , en alle Chriftclijke deugden ? Hoe langmoedig verlengt hij den tijd uwer bekeering ? Hoe liefderijk wendt hij, zonder dat gij het ziet, veele natuurlijke onheilen uwer zondige

driften af ? Zoo handelt Jefus O Jefus-'

wie roemt uwe menfchen min naar waarde! — maar zal hij zoo altoos handelen ? Zal hij niet eenmaal zeggen ,, dewijl deze boomen geene „ vrugten hebben gedragen, houwt ze af, en „ werpt ze in het vuur" ? Zal zijne langmoedigheid, lang getergd en verfmaad, niet eens in wraak veranderen, en dan, met een alle begrip overklimmend geweld, nederzinken op het fchuldig hoofd van hem, die geweigerd heeft van zijne liefde gebruik te maken , tot behoudenis en verbetering zijner ziele ? Verfchrikkelijke verwagting ! als zij opli 4 daagt,

Sluiten