Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 de Christelijke zagtmoedigheid

daagt, M. H. dan is het onmogelijk, om de verdelgende zwaarte van zijn wraak te ontgaan , zoo min, als om de ftem van het gewe. ten, dat dan roepen zal „ gij hebt het ver,, diend" te fmoren. Nu is dit mogelijk; nu kunt gij ze ontgaan, door van hem, dien magtigen, en goeden Leermeester, wijsheiden deugd te leeren van hem, wiens onderwijs gij in uwe huizen, en handen hebt — wiens Geest nog werken kan, en werken wil ter verlichting van blinden, ter bekeering van onbekeerden, ter heiliging van onheiügen. Ik bid u darora bij de zagtmoedigheid van Chriftus , erkent, gevoelt, belijdt uwe liefdeloze gezindheden en daden; ftaat naar hartsvernieuwing, naar nedrigheid, naar ootmoed, ftaat naar bevrediging met God door het geloof in Chriftus. Gij zoud misfchien zagtmoedig kunnen wor? rien , door het aanwenden van veele hulpmiddelen , maar het zekerftc, het eenigfte middel om zagtmoedig te worden in eenen Chriftelijken zin, naar zijn voorbeeld, is het geloof.

Wie het geloof heeft onthoudt dit tog,

het is eene ontegenzeggelijke waarheid, ge, fhafd door Gods woord, en de ondervin-

d!ng heeft den wortel der liefde, en waar

liefde is , is zagtmoedigheid — waar deze wortel is, daar worden vrugten gezien, geplukt, beloond door hem, die den wortel geplant

heeft.

Sluiten