Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*59

TEKST.

Ende een van de Kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende\ in dien gij de Christus zijt, zo verlos uwzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende; vreest gij ookgod niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij tog regtvaardiglijk, want wij ontfangen straffe, waardig 't geen wij gedaan hebben,maar

deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ende hij zeide tot jesus, EiEERE! gedenk MIJner, als gij in uw Koningrijk zult gekomen zijn. Ende Jesus zeide tot hem , voorwaar

zeg ik U , heden zult gij met mij IN het PAradijs zijn.

ziele fterve den dood des opregten , en mijn einde zij gelijk het zijne. Ik twijfel er niet aan, of dit zal de wensch van allen zijn, die in dit avonduur den ftervenden Jefus hooren zeggen tot den begenadigden moordenaar,

HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS

zijn. Alle menfchen willen gaarn na hun

dood in den Hemel komen , maar willen zij wel voor den Hemel leven ? Willen zij den nauwen weg, die tot den Hemel brengt, wel

be-

Sluiten