Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ó2 geeft de geschiedenis van den

Mijn oogmerk is, om thans dit rampzalig wanbegrip te beftrijden ; en de redenen met welken gij het onderfleunt uit dit aanmerkelijk voorval, te wederleggen. Ik zal daartoe

de geschiedenis kortelijk toelichten

en dan breedvoeriger aantoonen , dat alles in dezelve is geschikt, om van het|

dwaas uitstellen der bekeering ten sterx- sten af te manen.

6 God ! mogt ik hen treffen, die van dit gadeloos blijk uwer ontfermende Genade een. flaapmiddel maken voor hun geweten; mogt ik : hen zoo treffen, dat zij nu —terwijl gij roept

en nodigt zonder verzuim bedagt wierden

op de redding van hunne ziel, eer zij door ' eenen onverwagttcn dood jammerlijk voelen, . dat zij bedrogen zijn !!

#

Laat ik dan de geschiedenis kortelijk ;

toelichten.

Lucas zegt, een der kwaaddoeners , die :

gehangen waren, lasterde jesus. MathaUIS

en Marcus fpreken van de Moordenaars. Maar hierin is geene ftrijdigheid, even zoo min, , als er tusfchenMatthaeus enjoannesis, daar de i

eerfte ;|

Sluiten