Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*58 GEEFT DE GESCHIEDENIS VAN DEN

lijke Majefteit hij haat de ondeugd, niet

alleen om dat hij de ftraf der ondeugd draagt,

maar om dat ondeugd iets affchuwelijks is

het fmart hem te moeten zien en hooren , dat

zijn medekruifeling zoo verhard is hij

heeft innig medelijden met hem hij zoekt

hem tot een mensch te maken ■— hij poogt zijn geweten te roeren — hij is levendig over.

tuigd van des Verlosfcrs onfchuld hij wil

deze overtuiging openbaren hij fchroomt

niet eene roerende bekentenis hiervan afteleggen hij agt de kwellingen, en befchim-

pingen niet, welke deze vrijmoedige belijdenis hem waarfchijnlijk zal berokkenen, (want wat kan hij anders van de verbitterde grimmigheid der Joden, wat kan hij anders van de ontmenschte boosheid des anderen kwaaddoeners verwagten?) hij wil liever alles lijden , door hen openlijk van moord te befchuldigen, als de verwijtingen van zijn geweten voelen, door het inhouden dezer belijdenis. Is dit niet eene

gecstgefleldheid,diedenman beminnelijk,groot maakt? Zekerlijk, hij is edeler, groote'r dan Pilatus,dan Hcrodes, fchoon hij hangt aan een kruis,

Hij zal nog meer aanfpraak krijgen op onze liefde en agting. Als hij dit gezegd had, wendt hij zig tot Jefus. De nagels door zijne handen

Sluiten