Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?4 geeft de geschiedenis van den

zaligheid, welken hij aan den vromen Man belooft na zijne ontbinding, onder den naam van het Paradijs, opdat hij den verheven inhoud zijner belofte dies te beter zou verftaan; hij voegt er met goedertierne wijsheid heden bij, opdat het hart van dien Man , die zoo wel zijne onwaardigheid kende , niet geplaagd zou werden door dat fchrik aanjagend ronddolen , 't welk volgens de grillige inbeelding zijner leeraars, aan zijne ziele nog te wagten Hond na zijn fterven. Jefus wil zeggen. ,, lk zal niet „ alleen aan u gedenken bij het aanvaarden van „ mijn Koningrijk, maar gij zult terftond na

uwen dood ervaren, dat gij niet te vergeefs „ mij voor uwen Heer erkend, niet te ver-

geefs heil en zaligheid bij mij gezogt hebt. „ Van het oogenblik af, dat uwe ziel het af„ gepijnigd ligchaam verlaat, zult gij gelukkig 3, zijn. Gij behoeft niet meer te boeten voor „ uwe zonden. Ik heb derzelver betaling vol„ komen op mij genomen. Sterf vrolijk en „ vergenoegd. Straks zien wij elkander we„ der."

Welk een woord voor den gelovigen kruifeling! Wat zal hij er bij gedagt, wat zal hij er bij gevoeld hebben! Hij had flegts om een „ gedenken, een niet vergeten worden" gebeden ,en Jefus verzekert hem, dat hij meer doen

zal;

Sluiten