Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKEERDEN KWAADDOENER GROND ÊflZ. iSr

van Jefus moet bekend geweest zijn ? En is dit onmogelijk ? Ik ftel mij dit geval zo voor — en ik verzoek, dat ieder, die Gods gewoone handelwijze in het bekeeren van menfchen weet, en dezelve vergelijken kan met het kort berigt, 'twelk Lucas ons geeft van dezen Man, oordeele, of deze gedagte niet ten minften zoo waarfchijnlijk is als de tegen ovcrgeftelde.

De Misdadiger is een mensch, die veele goede edele hoedanigheden bezat. Misfchien is hij wel een der navolgers van Chriftus, en een oog- en oor-getuige van zijne heerlijke redevoeringen en daden geweest. Ongelukkiglijk wordt hij verleid, en vervalt onder een rot van rovers en moordenaars, met welken hij eenigen tijd rondzwerft, zonder door de ftem van zijn geweten gehinderd te worden. Eindelijk wordt hij gevat,in de gevangenis geworpen , en veroordeeld om gekruifigd te worden. Nu had hij tijd om over zigzelf natedenken, en het behaagde God, de ftilte der gevangenis te gebruiken tot ontwaking van zijn flapend gewisfen. Hij wilde dezen Man gebruiken tot de allergewigtigfte oogmerken, en herI innert hem aan zijne zware en menigvuldige 3 zonden. Sterk wordt zijn hart getroffen,niet, I omdat zijne banden hem hinderde» inliet plej|j gen van zijne godloosheden, en het nemen van M 3 zijn

Sluiten