Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ö2 GEEFT DE GESCHIEDENIS VAN DEN

zijn vermaak, maar, omdat hij zag, dat hl tegen God, tegen zigzelf, tegen de maatfcbapl pij gezondigd, omdat hij tegen zijne overtujl ging gezondigd, omdat hij Jefus vergeten had. . Intusfchen denkt de liefderijke God aan hemi in genade. Hij doet hem aan den vergetenj Jefus denken, en bepaalt hem bij alles, wat hij i van den Mesfias gelezen, van Jefus vernomen, cn misfchien in eigen perfoon gezien en ge hoord had. Alles wordt helder, nieuw, groot,} dierbaar , heerlijk , geloofwaardig voor zijnj verlicht oog. Zijne kundigheden worden geheiligd; zijn hart wordt opgebeurd; hij dankt God, diep verootmoedigd over zijne zonden, voor de heilvolle ontdekking der menschlicvende oogmerken van de Mesfias-verfchijningl hij gelooft dat Jefus Zaligmaker is, zijn Zaligmaker zijn wil, en hij flijt den tijd zijner gevangenfehap (die waarfchijnlijk wel ecnigen tijd zal geduurd hebben, terwijl de Joden hunne misdadigers niet ter dood bragten , dan op groote feeften) met zulke overwegingen cn oefeningen, als zijn toeftand vorderde.0 Jefus

wordt gevangen ■ veroordeeld gekrui-

figd hij met Jefus naast hem. Dit

werkt fterk op zijn aandoenlijk hart; dit brengt zijne eerlijkheid, zijne waarheidsliefde, zijne billijkheid^ zijn teder gevoel voor regt cn onregt, zijnen haat van alle boosheid, zijne hoog-

Sluiten