Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekeerden kwaaddoener grond enz. l87

toeroepingen van haast u! haast u ! eer het te laat is om uwe ziel te behouden ? kunnen wij met dezelve in het hart dringen, daar het groot gewigt, dat aan dezelve kragt kan geven, ontbreekt ?

De bekeerde Misdadiger had kennis van verfcheiden noodzakelijke waarheden van den Godsdienst, en hij wendt zijne korte levensoogenblikken aan, om met deze kennis zijn

voordeel te doen. Maar onze kranken !

De deerniswaardigste onkunde , veroorzaakt door het fchandelijk verzuim van de gelegenheden ter onderwijzing, of valfche, dikwils allerfchadelijkfte begrippen beheerfchen hen, en maken hunne bekeering tienvouwig moeieUjker, als zij uit haren aart is. Of is het ziekbed de befte plaats, om onderrigt in de waarheden van het Euangelie te ontfangen ? Is men dan gefchikt om vooroordeelen afteleggen ? Zal dan de waarheid minder tegenftand van het verduifterd verftand, en het verwilderd hart ondervinden, dan in gezonde dagen? Maar

laten de zieken kundig, wel onderwezen zijn. Maakt deze omftandigheid het waarfchijnlijker, dat zij hun hart openen zullen voor de waarheid? Dwaasheid! T. Zij hebben ze duizendmaal gehoord, en het hart is verhard gebleven , cn zullen zij ze nu — met een luftelo-

ze,

Sluiten