Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOC GEEFT DE GESCHIEDENIS VAN DEN

komftig lot te bepalen, eu u te bewegen tot bet ontvlugten van den dreigenden toorn uwes Rigters. Hij kan dit doen T. — maar zal Hij dit doen ? Nu, ik vooronderftel dit, maar ziet dan aan den booswigt, die aan de andere zijde van Jefus hangt, wat zulke omftandigheden uitwerken op een hart, dat met langgekoefterde boosheid doortrokken, vastgeworteld in de ongeregtigheid is ziet hem fterven in zijne godloosheid, en leert wat het natuurlijk einde van een mensch is, die onaangezien de ftem van God, van Jefus, van zijn geweten, zig door zijne blinde driften heeft laten heen voeren , tot het verfmaden van de lesfen der waarheid en der deugd treedt toe, Zondaars !

ziet den verharden Moordenaar fterven; en beeft! — beeft voor de gevolgen uwer dwaasheid ! — beeft voor de uitwerkfelen van ééne

met drift gekoefterde zonde! beeft voor

de onmenfchelijke gevoelloosheid, die onvermijdelijk volgen moet op het aanhoudend onderdrukken van zijn geweten, en die ook dan, wanneer de Vader der Barmhartigheid in uwe laatfte oogenblikken, door eene vereeniging van plegtige omftandigheden, uwe ziel wilde rukken als een brandhout uit het vuur, derzelver kragt verftompen zoude !!

Gij zegt misfchien „ God moet den mensch

be-

Sluiten