Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongeling van Nain. 233

en, terwijl onze tranen nederbiggelen, zal ons hart u een lofzang zingen.

Onze vrienden zijn geftorven, wij zullen ook eens fterven. Het beeld der fterfelijkheid zweefd eiken avond voor ons, in de duifternis van den nagt , die het licht van den dag vervangt. Maar wat is het fterven, daar wij eens zullen opftaan ? Daar de dood voor ons zal verfionden worden tot overwinning ? Als wij den avond van een dag beleven, waarop wij veel moeite getorst, met veele droefenisfen geworfteld, veel gedaan eq veel geleden hebben

in en voor onzen Heere Jefus Christus,

komt, laten wij dan dankend en vrolijk ons hoofd ter ruste leggen, en ons verkwikken met

: de hoop, die ons vcrwagt laten wij dan

: den nagt aanmerken, als een beeld van den nagt

onzes doods van dien donkeren , fomtijds

dreigenden, maar vrcugdaanbrengenden nagt

: der ruste van dien nagt, die eene voor.

1 bode, en eene toebereiding is van den morgenftond der opftanding. Heerlijk ! vrolijk ! troostuitgictend denkbeeld ! „ er is een nagt „ des doods aanftaande, maar ook eene mor„ genftond der opftanding." Voor deze geil dagte vliegt de treurigheid weg , gelijk een nevel, en de donkerheid, gelijk een damp. En

als zij die fchoone dageraad! — dan wer-

P 5 ke-

Sluiten