Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252 DE GROOTE GOEDERTIERENH. VAN GOD

Joze Natuur predikt met luide demmen op milJioenen plaatfen Gods onnagaanbare Goedertierenheid, maar de levenloze Natuur kan haar beftaan niet gevoelen; dit hoog geluk is voor den mensch ; wij kunnen dit, omdat wij van God eene ziele ontfangen hebben. En die ziel, dat onverklaarbaar wezen, dat in ons woont —die ziel, waarmee wij denken , oordeelen, de dingen met elkander vergelijken , waarheid van valschheid onderfcheiden, gevolgen uit zekere waarheden afleiden, over duizend verfchillende dingen denken kunnen -— die geest, waar mee wij van de eene kundigheid tot de andere vooregaan, onophoudelijk voortgaan , in de uitbreiding en vermeerdering van onze begrip, pen fteeds vorderen, elk oogenblik onzen fchat verrijken, op het geen tegenwoordig , het geen toekomend, het geen voorleden is, werken, de tijden de eeuwigheid, een worm en een Engel omvatten kunnen die geest, waardoor

wij vrij, na voorafgaande bepaling, zonderblinde noodzakelijkheid of onwederdaanbaren dwang te kennen, volgens een zeker oogmerk

handelen die geest, met zijne duizendvou-

wige kragten en vermogens, die onophoudelijk - werkfame , onderfelijke , fteeds voorwaarts dringende, geest — o God ! hoe moet ik verdommend voor u nedervallen, en uwe

Goedheid aanbidden! die geest is ons eene

on-

Sluiten