Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2d/8 Gods gadeloze Barmhartigheid

te gezigtspunt, gewen u om alles te vergelijken met uwe hoofdneiging , uwe heerfcbende, uwe getroetelde zonde, en gij zult dikwils gedwongen worden , om Gods onbegrijpelijke Barmhartigheid zelfs daarin te erkennen, 't geen u

nu vervoert om hem te lafteren. Maar ik

moet mijn plan vervolgen.

God beperkt zijne Liefde niet omtrend den zondaar binnen het verdragen van hem, binnen het waarfchuwen van hem , binnen het opwekken van hem door verfchillende wegen, maar hij wil dezelve ten top verheffen, door hem de hoogste zaligheid aantebieden in Christus.

Het menschdom had gezondigd. Adams nakroost was niet meer, zoo als het was gekomen uit de hand der eeuwige Goedheid. Liefde tot God was onze heerfchappijvoerende neiging niet. Gods wet was gefchonden. Zijne Regtvaardigheid eischtte voldoening. Het gefchonden gezag zijner regeering moest gehandhaafd worden. Dood en verderf wagtte ons. Wat doet God? O hoogte! o diepte! o breedte van alle verftand verbijfterende Liefde. Gods Zoon,de eenige, eerstgeboren Zoon des Vaders ,

Sluiten