Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$io Gods gadeloze Barmhartigheid

ftand, indien zij rr^aar verwarmend zijn voor ons hart. Komt, ftaren wij dan nog eens.

God wil ons kragt geven tot alles, wat wij nodig hebben , om tot die hoge

zaligheid te geraken. Laat ik dit ftuk

toepafielijk behandelen.

Zondaars! onbekeerde! diepgezonken! zwaarbelafte zondaars ! verheugt u Jefus Christus is gekomen om zondaars , de verlorenften, de eliendigften onder hen, optezoeken, en zalig te maken. En zoolang zijn naam aan u gepredikt wordt; zoo lang zijne gezanten aan u het Euangelie verkondigen, zoolang uwe kinderen in den naam van hem worden gedoopt; zoolang gij aan den maaltijd der liefde,en des vredes plegtig gedagtenis viert van zijnen verzoenenden dood;zoolang gij eenen Bijbel hebt; zoolang gij leeft, is er niets gewiffer, als dat hij aan u die groote gefchenken der edelrnoedigfte , der Goddelijke Liefde, van welken wij zo even iets gezegd hebben , aanbiedt — niets gewiirer, als dat gij kunt worden opgebeurd uit uwen diepen val, dat gij kunt ontladen worden van den ijsfelijkdrukkenden last uwer overtredigingen, dat gij tot het bezit der ware rust

en

Sluiten