Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 Gods gadeloze Barmhartigheid

Geloofd zij God voor zijne onuitfprekelijke erbarmingen !! Het geen bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Waartoe onze magteloosheid buiten ftaat is, wil God ons in ftaat ftellen. God, de Alwetende kent ons onvermogen; hij heeft ons den weg der zaligheid geopenbaard; hij maakt ons de middelen bekend, om tot het bezit van dezelve te geraken; en ■— O! wie roemt regt zijne Liefde ? — hij heeft de kragtigfte fchikkingen gemaakt, om ons tot het ge- ' bruik van dezelve in ftaat te ftellen. Zeker; T. Hij eischt niet van ons, dat wij ons zullen in ftaat ftellen tot het geloof, en de bekeering, maar hij wil, dat wij de van hem daargeftelde kragt zullen aannemen. Hij, die aan den graankorrel kragt geeft, om zig te ontwikkelen , en heerlijke vrugten te dragen; die aan den Leeuw in het woud kragt geeft, om zijne fpijze te zoeken ; hij, die aan ons menfchen kragten verleent, om de aarde te bebouwen, en ons ligchaam te verzorgen ; hij, die zijnen Zoon ge. zonden heeft in de gelijkheid des zondigen vleefches, om te doen, 't geen voor de wet onmogelijk was; hij, die nergens maaien wil, alwaar hij niet gezaaid heeft; hij de God, en Vader van onzen Heere Jefus Chriftus hij beveelt niets, waartoe hij geene kragten aanbiedt; niets van den natuurlijken, door de zonde bedorven, aan de wet der zonde verflaafden, in

zijne

Sluiten