Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend de zondaars. 3T5

zijne edelfte kragten verftorven mensch, waartoe hij hem geene kragten belooft. Of zou de Vader der lichten dat geen doen, doen kunnen 't geen in eenen aardfchen Vader onmenfchelijke wreedheid was ? Zou dit de leer van het Euangelie zijn ? Hij, die het zegt, laftert God.

Gezegend was mij dit uur G. indien ik na alles, wat ik u heden van de Goddelijke Barmhartigheid gezegd hebbe, maar zo gelukkig was, om u een gevoel van uwe onmagt inteprenten. Hoe welkom zou u dan dit woord des levens zijn ; hoe zoudt gij u verheugen kunnen over dit licht, dat ftralen van de hoogfte ontferming fchiet in uwen donkeren nagt; hoe aandagtig zoudt gij letten op alle de gunstbewijzen van God, die u dagelijks zijne Liefde geeft; hoe zoudt gij luifteren tiaar de vriendelijke roepftem van Jefus Chriftus, die allen vermoeiden tot zig nodigt, en verzekert, dat hij aan hun rufte zal geven; hoe fchielijk zoudt gij befluiten , om u aan de bewerkingen van zijnen magtigen Geest ter geheele vernieuwing aan te bevelen ; hoe hartelijk zoudt gij roepen om den Geest des ge. loofs en der liefde ; hoe zoudt gij licht, kragt, moed , alles bij hem alleen zoeken , die het alleen geven kan; hoe veel troost zou erin uw hart dalen, daar hij zelfs heeft gezegd, dat al wat den Vader in zijnen naam wordt voorge-

dra-

Sluiten