Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend zijne kinderen. 321

gemaakt beftek, nu behandelen moet. Het is

DE heerlijkheid van GODS LlEFDE omtrend

zijne kinderen. Of zou het kunnen uitgedagt, uitgedrukt worden, 't geen God aan die weinige edelen geeft, en doet, geven zal, en doen zal, welken hij voor s'waerelds grondlegging uit de allervrijfte ontferming uitkipte, om door aller eeuwen eeuwigheid, aan alle de plaatfen zijner wijduitgeftrekte heerfchappij, den prijs der heerlijkheid zijner Genade te verkondigen —. aan hun, welken hij aan Chriftus gaf, om ze te verloifen van de flavernij der zonde en des doods, en ze gelijkvormig temaken aan zijn beeld aan hun, voor welken

hij de aarde fchiep, het kruis op Golgothaliet oprigten, en de aarde eens zal vernieuwen — aan hun, welken hij, in overeenftemming met het geheimzinnig plan zijner eeuwige Liefde, heeft afgezonderd van de waereld, geroepen uit de duifternis tot zijn licht, begiftigd met pen nieuw beginfel van hemelsch leven, begeInadigd met de onuitsprekelijke, zalige gave des j geloofs, om niet geregtvaardigd, door den Geest ^van Chriftus geheiligd, in hem ingelijfd, op de allernauwfte, innigfte wijze, onverbreekjaar zaamverbonden met dien heerlijken per< Toon, dien boven alle Hemelen- verhoogden Menfchen vriend, aan wiens voeten alle dingen t ander worpen zijn, .— zou het kunnen doorx ge»

Sluiten