Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTREND ZIJNE KINDEREN, 331

hem aangenomen hebben, heeft hij magt gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijnen naam geloven,zegt Joannes (f), en hij bedoelt er Jefus Chriftus mede, den Zoon Gods, die een Zoon des menfchen wierd , om te doen, Jt geen voor de wet, kragteloos gemaakt zijnde door de zonde, onmogelijk was, de waereld met God te verzoenen. Gelijk het nu zonder geloof onmogelijk is aan de eerfte vrugten der geftigte verzoening, de vergeving der zonden, deel te erlangen, zo is het ook onmogelijk zonder dit geloof een kind van God te zijn. Dit geloof vereenigt de gelovende menfchen op eene onuitfprekelijkewijze met Chriftus;met hem, die één is met den Vader ; met hem , die alle de ftraf gedragen, alle de geregtigheid volbragt, en het welbehagen van den Reinften, den Volmaakften Geest voor hun verworven heeft; met hem, die den levendigmakenden Geest heeft aangebragt, om hen uit den diepen llaap des doods, waarin de heerfchappij der zonde hen had neergedompeld, optewekken, hen tot nieuwe, levendige fchepfelen te maken, en al wat oud, zondig, onrein, boos,

duivelsch in hun was, te doden dit geloof

vereenigt hen met hem zoo nauw , zoo innig, zoo vast, zoo teder, als de ranken met den

wijn-

(+) Joh. I: 12.

Sluiten