Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Sneeuw. 393

Vervat de Bijbel geene eigenlijke Godswoorden tot menfchen ? Kan God dit boek zonder oogmerken hebben ingegeven, en bekend gemaakt ? Zijn deze oogmerken niet weldadig, menschlievend, Goddelijk-goedertieren? Zijn ze niet bij duizenden, die dit woord als een woord Gods kinderlijk aannamen, bereikt? Zijn de fporen daarvan niet voelbaar, tastbaar? Is het dan wel ledig wedergekeerd ? Zal het wel van één menfehenhart ledig wederkeeren,

dat geopend is om het te ontfangen ? Volgt

dan Jefaia na M. V. en laat de Sneeuw voor u een beeld zijn van uwen Bijbel. Neemt dat heerlijk, dat onvergelijkelijk,dat regt Goddelijk boek in uwe handen , wanneer het fneeuwt — ziet het aan, leest het, leest erin, 't geen er voor u in gefchreven is, want het bevat onderricht voor alle menfchen, voor alle menfchelijke noden het is gefchikt voor alle menfchelijke vatbaarheden — leest er in, legt alle vooroordeelen, alle vooringenomenheid, alle

zelfsgefmeeddc ftelfelliefde af leest cr in,

met bedaardheid, mee aandagt, met eerbied, vooral met een biddend hart om de verlichting van Gods Geest. Indien gij zo leest, zo biddende leest,en lezende bidt,en geheel afhangt van s' Geeftes licht, dan zult gij den Goddelijken oorfprong van dit boek gevoelen, meer, levendiger gqvoelen als uit alle geleerde betoBb 5 gen,

Sluiten